കപ്പള്ളി പോയില് ശാഖാ SKSSF 'റമളാന്‍ ഗൈഡ്‌ - 2012' ഞായറാഴ്‌ച മദ്രസ്സയില്‍