അ സ് അ ദിയ: തഹ്ഫീളുല്‍ ഖുര്‍ ആ ന്‍ കോളെജ്‌ ഉദ്ഘാടനം