അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂര്‍ ഇന്ന് (03) എടക്കഴിയൂരില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നു