റിയാദ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ മുസ്‍ലിം ഫെഡറേഷന്‍ മെന്പര്‍ഷിപ്പ് ഉദ്ഘാടനം 21ന്

- അലവിക്കുട്ടി എ.കെ.