റഹ്‍മത്തുള്ളാഹ് ഖാസിമിയുടെ പ്രഭാഷണവും ഉപഹാര സമര്‍പ്പണവും 23 ന്


- ആരിഫ് അലി എ.പി.