ഹെല്പ് ഡസ്ക് ആരംഭിച്ചു

ഇരിക്കൂര്‍ : പെരുവളത് പറമ്പ ശാഖ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്. കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഓഫിസില്‍ പോസ്റ്റ്‌ മെട്രിക് , പ്രീ മെട്രിക് സ്കോലെര്ഷിപ്പുകള്‍ പൂരിപ്പിച്ചു നല്കാന്‍ ഹെല്പ് ഡസ്ക് ആരംഭിച്ചതായി സെക്രടറി ഷമീര്‍ എം.ജി. അറിയിച്ചു. ബന്ധപെടെണ്ട നമ്പര്‍ : 9037662354,9895592374
- മുക്താര്‍ ഉമ്മര്‍ -