മജ്‌ലിസുന്നൂറും പ്രാസ്ഥാനിക സംഗമവും നാളെ ഖത്തറില്‍

- Aslam Muhammed