വെള്ളുവങ്ങാട് ടൗണ്‍ മഹല്ല് സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസുന്നൂര്‍ വാര്‍ഷികവും ദുആ സമ്മേളനവും മെയ് 24-26

- sajidcppandikkad