നാട്ടുകൽ വാഫി കോളേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റ് ഇന്ന്

നാട്ടുകൽ: സംസ്ഥാന വാഫി പ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പ്രഥമ വാഫി സ്ഥാപനം ആയ നാട്ടുകൽ മഖാം ഇസ്ലാമിക്ക് & ആർട്ട്സ് കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശന യോഗ്യത നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ നാലു വരെ നടക്കും. പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതിയ രണ്ടായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് നാട്ടുകൽ വാഫി കോളേജ് എട്ടാം ബാച്ചിലേക്ക് ഈ വർഷം മുപ്പത് സ്വീറ്റിലേക്ക് ആണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്.
അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡും മദ്രസ ഏഴാം തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി രക്ഷിതാക്കളോടപ്പം വന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം. വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവർക്കുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച്ച തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും. ഫോൺ 9847556786, 9447384702
- ASHKAR.ali N.A