മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കുക

യു... : യു... SKSSF പ്രസിഡന്‍റ് ശുഐബ് തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ആഇശ ബീവി മരണപ്പെട്ടു. ഇന്ന് മറവ് ചെയ്യും. വരും ദിനങ്ങളില്‍ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.