കടമേരി റഹ്‌മാനിയ്യ; 40-ാം വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം 2013ഏപ്രിലില്‍