വലിയുല്ലാഹിമുഹമ്മദ്‌ മുസ്ലിയാര്‍; പ്രഥമ ആണ്ടു നേര്‍ച്ച ഡിസം.13 മുതല്‍