കരിയാട് പുതുശ്ശേരി ജുമാ മസ്ജിദ് ഉത്ഘാടനം 11,12,13 തീയ്യതികളില്‍