ഖാസിമിയുടെ കോഴിക്കോട് റമളാന്‍ പ്രഭാഷണം ; പന്തലിനു കാല്‍ നാട്ടി