ഈദ് മീറ്റും ഇശല്‍ വിരുന്നും - SKSSF ദുബൈ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി