സുന്നികള്‍ ലയിക്കുന്നു.....!!!

ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളുമായി
സത്യധാര പുതിയ ലക്കം പുറത്തിറങ്ങി....
-Riyas T Ali.-