വിജയതീരം ദ്വിദിന പഠന ക്യാന്പ് - എസ്.വി. മഹുമ്മദ് അലി മാസ്റ്റര്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു