പാറക്കോട് മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനവും മതപ്രഭാഷണവും

- fahad meparamb