തൃപ്പനച്ചി ഉസ്താദ് 3-ാം ഉറൂസ് 20-25 തിയ്യതികളില്‍

വലിയ്യുള്ളാഹി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര്‍ (ന.മ) തൃപ്പനച്ചി പാലക്കാട് (കൊടിമരത്തിങ്ങല്‍) 3-ാം ഉറൂസ് 2014 നവംബര്‍ 20, 21, 22, 23, 24, 25 തിയ്യതികളില്‍.