മതപ്രഭാഷണം മലപ്പുറം വെള്ളുവങ്ങാട്

വെള്ളുവങ്ങാട് അത്താണിപ്പടി എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് സഹചാരി സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മതപ്രഭാഷണം പാണ്ടിക്കാട് വെള്ളുവങ്ങാട് അത്താണിപ്പടിയില്‍ നവംബര്‍ 27, 28 ദിവസങ്ങളില്‍
- sajidcppandikkad