റഈസുല്‍ ഉലമ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ അനുസ്മരണവും തഹ് ലീലും നാളെ