ബലിപെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ SKSSF കക്കാട് ശാഖയുടെ ഇശല്‍ നിലവും ഖവാലിയും