കുവൈറ്റ്‌ സുന്നി കൌണ്‍സില്‍ ഈദ് നിലാവ് 'കഥാ പ്രസംഗം' സംഘടിപ്പിക്കുന്നു