രണ്ടത്താണി കിഴക്കെപുറം ദര്സ് വാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഇന്ന് മുതല്‍