പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ: നൂരിയ്യ: പരീക്ഷാ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; മുഹമ്മദ്‌ ശരീഫിനു ഒന്നാം റാങ്ക്


ഫൈസാബാദ് : പട്ടിക്കാട് ജാമിഅ നൂരിയ്യ അറബിക് കോളേജില്‍ നടന്ന മൗലവി ഫാസില്‍ ഫൈസി ബിരുദ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഹമ്മദ് ശരീഫ് .പി s/o മുഹമ്മദ് എന്ന കുഞ്ഞു, കുളത്തൂര്‍ ഒന്നാം റാങ്കും യൂസുഫ്. വി.കെ  s/o മൊയ്തീന്‍കുട്ടി, അരീച്ചോല രണ്ടാം റാങ്കും, മുഹമ്മദ് സാലിം.വി s/o കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് ഫൈസി, പാതിരമണ്ണ മൂന്നാം റാങ്കും കരസഥമാക്കി. 
ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷന്‍ : 1, 6, 151, 152, 154, 155 157, 169
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്  : 2, 5, 7, 8, 22, 31, 32, 68, 70, 84, 86, 93, 132, 148, 149, 150, 156, 158, 160, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 184, 187, 194, 198, 202
സെക്കന്റ് ക്ലാസ് : 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 58, 61, 63, 64, 69, 71, 83, 91, 92, 94, 96, 98, 110, 111, 122, 123, 125, 127 ,130, 133, 136, 138, 147, 159, 161, 164, 165, 170, 171, 172, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193
തേര്‍ഡ് ക്ലാസ് : 9, 15, 16, 17 ,18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ,29 ,33 , 36, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 72, 73, 74 ,75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ,85, 87, 88, 89, 90, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 126, 128, 129, 131, 134, 135, 137 ,140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 153, 162, 163, 173, 176, 178, 179, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 376, 377, 378