കമിസ്ട്രി ഓഫ് ലൌ; വനിതാ ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പ് നടത്തി

ഇബാദ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കമിസ്ട്രി ഓഫ് ലൌ എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന വനിതാ ബോധവല്‍ക്കരണ കാമ്പ് അബ്ദുറസാഖ് പുതുപൊന്നാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു