സത്യസാക്ഷികളാവുക; SKSSF കോഴിച്ചേന ടൌണ്‍ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുന്നി സമ്മേളനം 25 ന്