വിദ്യയുടെ കൈത്തിരി; വിമോചനത്തിന്‍റെ പുലരി - SKSSF ത്വലബ സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ജൂണ്‍ 8, 9