വ്യാജമുടി; ശരിയും തെറ്റും വിശദീകരണ സമ്മേളനം തുവ്വക്കാട് അരിമംഗലം അങ്ങാടിയില്‍