കൊച്ചിന്‍ കാമ്പസ് കാള്‍ ; രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആരംഭിച്ചുകൊച്ചിന്‍ കാമ്പസ് കാള്‍ രജിസ്ട്രേഷന് www.skssfcampazone.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക