മലബാര്‍ ഇസ്‍ലാമിക് കോംപ്ലക്സ് ആര്‍ട്ട്സ് & സയന്‍സ് കോളേജ് അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു