ഖുര്‍ആന്‍ പഠന ക്ലാസിന്‍റെ 9-ാം വാര്‍ഷിക മഹാസമ്മേളനവും മതപ്രഭാഷണവും മെയ് 10-13