സമസ്തയുടെ കരുത്തരായ നേതാക്കള്‍ക്ക് നീലഗിരിയില്‍ വമ്പിച്ച സ്വീകരണ പരിപാടി ഒരുക്കുന്നു