റിപ്പബ്ലിക്‌ ദിനത്തില്‍ എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മനുഷ്യജാലിക