മമ്പുറം നേര്‍ച്ചക്ക് ഉജ്ജ്വല സമാപനം; ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് അന്നദാനം നടത്തി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാള മനോരമ ദിന പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മമ്പുറം നേര്‍ച്ച സമാപന വാര്‍ത്ത‍
മമ്പുറം നേര്‍ച്ച സമാപന ദിവസം അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക്