കാന്തപുരത്തിന്റെ വ്യാജ കേശ തട്ടിപ്പ് 'വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലില്‍'

കാന്തപുരത്തിന്റെ വ്യാജ കേശ തട്ടിപ്പ് 'വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലില്‍'വാര്‍ത്ത‍യത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്നത്തെ ചന്ദ്രിക വാര്‍ത്താ ഭാഗം. 'വാള്‍ സ്ട്രീറ്റ് ജേണലി'ലെ വാര്‍ത്ത‍ കാണാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക