നെല്ലിക്കുത്ത് മഹല്ല് 20-ാം വാര്‍ഷികം ഡിസംബറില്‍

- നുഅ്മാന്‍ മുക്കം