ദാറുല്‍ഹികം മദ്റസ ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു

മലപ്പുറം : കക്കോവ് ദാറുല്‍ഹികം മദ്റസയിലുടെ 60-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു വര്‍ഷം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. അതിലേക്കായി ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക 9745031114, 9846032125, darulhikamkkv@gmail.comഡിസംബര്‍ 3 ന് മുന്പായി ലഭിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ലോഗോക്ക് പ്രത്യേകം സമ്മാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.
- അസ്‍ലം കെ.കെ. കോട്ടുപാടം