എസ്.എം.എഫ്. ദേശീയ പ്രതിനിധി സംഗമം ഇന്നും നാളെയും. പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ്‌

For big size image, you can find it on Suprabhatham from below link
http://suprabhaatham.com/epaper/index.php?userDate=25-04-2017&date=2017-04-25&pageNo=12&location=thrissur&submit=GO