ഇസ്ലാം ഓണ്‍വെബ് റമദാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്വിസ്; ഒന്നാം സമ്മാനം ലാപ്ടോപ്പ്

ഇസ്‌ലാംഓണ്‍വെബിന്റെ റമദാന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്വിസില്‍ പങ്കെടുക്കൂ. ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലാപ്ടോപ്പ് നേടൂ. മറ്റു ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങളും www.islamonweb.net/quiz
റമദാനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇസ്‌ലാം ഓണ്‍വെബ് റമദാന്‍ സ്പെഷ്യല്‍ www.islamonweb.net/ramadanspecial
- Faisal Niyaz