അബൂദാബി SKSSF മലപ്പുറം ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മജ്ലിസുന്നൂര്‍ നാളെ (ആഗസ്റ്റ് 1)

- PM Shafi Vettikkattiri