കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ വാഫി ഓര്‍ബിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അവാര്‍ഡ് ദാനവും പ്രമേയ പ്രഭാഷണവും ജുലൈ 20 ന്

- saalu ka