സെപ്തംബര്‍ മാസത്തില്‍ വെക്കേണ്ട പോസ്റ്റര്‍ ; സുപ്രഭാതത്തിന്‍റെ മറ്റു പോസ്റ്ററുകള്‍ക്ക് പകരം ഈ പോസ്റ്റര്‍ വെക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക, യൂണിറ്റി നിലനിര്‍ത്തുക

Big size file for printing (10MB) - click here for download
- Mujeeb Poolode