പൊന്നാട് SYS, SKSSF സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുന്നി മഹാ സമ്മേളനം 30 ന്

- Mubarak Edavannappara