സൈനുല്‍ ഉലമ കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്രൂമിലൂടെ നസീഹത് നൽകി

മക്കയിലെത്തിയ സമസ്ത ജന.സെക്രട്ടറി സൈനുല്‍ ഉലമ ചെറുശ്ശേരി ഉസ്താദ് 
കേരള ഇസ്ലാമിക്‌ ക്ലാസ്സ്രൂമിലൂടെ നസീഹത് നൽകുന്നു