വ്യാജകേശത്തിനെതിരെ SKSSF പുഞ്ചപ്പാടം യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം 27 ന്

- Mubarak Edavannappara