മുസ്‌ലിം പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം; ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ ബാപ്പു മുസ്ലിയാരുടെ ഇടപെടല്‍ ശ്രദ്ധേയമായി


മുസ്‌ലിം പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ ചര്ച്ചയിൽ നിന്ന്..