വ്യാജമുടി; SKSSF ഓമശ്ശേരി ക്ലസ്റ്റര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഗമം 25 ന്

- Safeer Jky