എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ്.മെമ്പര്‍ഷിപ്പ് കാമ്പയിന്‍ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി നിര്‍ദേശങ്ങള്‍