കോട്ടക്കലിൽ വായിച്ച വ്യാജ സനദിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്ത്?


കോട്ടക്കല്‍ ഉലമാ സമ്മേളനത്തില്‍ ഖാദിരി ത്വരീകത്തിന്‍റെ സില്‍സില വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സനദിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്ത് ..?. (ജിശാൻ മാഹിയുടെയും പൊന്‍മളയുടെയും സംഭാഷണം)